Przetarg nieograniczony pn.: „Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”.

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”.

G2-S.21.7.2017                                                                                       Stalowa Wola, 10 maja 2017 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli do potrzeb powstającej od 1 września 2017 roku szkoły podstawowej”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający – Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

720.000,00 zł brutto

  1. Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego

terminie:

  • CSB „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Marek Nowak Sp. Jawna, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola oferta na kwotę brutto 988.920,00 zł, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 7 lat, przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r.
  • PPU „WOMA” Marek Woźniak ul. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola oferta na kwotę brutto 822.870,00 zł, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 7 lat, przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy oraz załączniki
Załączniki do umowy

Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w tym terminu składania i otwarcia ofert
SIWZ
Projekt architektoniczno – budowlany
STWiORB

Wzór umowy
Projekt zagospodarowania
Przedmiar robót