Pedagog

Godziny pracy

 AGNIESZKA RODZIEWICZ
pedagog
EWA ORLIŃSKA
psycholog
poniedziałek8.00 – 13.00--------------
wtorek12.00 – 16.007.30 – 13.30
środa8.00 – 12.00--------------
czwartek8.00 – 13.00--------------
piątek10.00 – 14.007.30 – 12.30

Aktualności/wydarzenia

Terapia, wspomaganie rozwoju ucznia – specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

Drodzy rodzice!

W trosce o wszechstronny rozwój waszych dzieci szkoła organizuje zajęcia wspierające ich indywidualny rozwój. Korzystać z nich mogą uczniowie posiadające orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W zakresie oddziaływań terapeutycznych oferujemy:

1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej

Przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Skupiają się na stymulacji rozwoju dziecka, doskonaleniu i rozwijaniu jego indywidualnych możliwości edukacyjnych.

Prowadzone przez specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz pedagogiki terapeutycznej.

Posiadamy salę terapii wielokierunkowej z aparaturą do Biofeedbacku, pomocami pozwalającymi pracować metodą M. Montessori, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi przeznaczonymi do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej.

Przeznaczone dla uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Praca na zajęciach oparta jest na programie ,, Ortograffiti”, programach komputerowych przeznaczonych do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka, grach i pomocach dydaktycznych wykorzystywanych w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

3. Zajęcia logopedyczne

Prowadzone przez specjalistę z zakresu logopedii. Przeznaczone dla uczniów z wadami wymowy, zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych i umiejętności językowych.

4. Zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzone przez specjalistę z zakresu socjoterapii. Przeznaczone dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, przestrzeganiu norm i zasad, problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi.