Pedagog

Godziny pracy

 Agnieszka Rodziewicz
pedagog
Barbara Korczyńska-Kwitek
pedagog
Przemysław Sodomir
psycholog
poniedziałek9.30 – 12.30
13.30 – 15.30
10.30 – 12.30
13.30 – 15.30
-
wtorek7.15 – 11.15

7.00 – 8.00
12.30 – 15.30
8.00 – 12.30
środa11.30 – 13.30
14.30 – 17.00
7.00 – 8.30
10.30 – 14.00
8.00 – 12.30
czwartek7.15 – 11.1510.00 – 15.0013.00 – 15.00/
14.00 – 16.00
piątek8.00 – 12.30
11.30 – 15.30
-

Aktualności/wydarzenia

Zakres zadań

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, pedagog szkolny realizuje następujące zadania:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

Terapia, wspomaganie rozwoju ucznia – specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

Drodzy rodzice!

W trosce o wszechstronny rozwój waszych dzieci szkoła organizuje zajęcia wspierające ich indywidualny rozwój. Korzystać z nich mogą uczniowie posiadające orzeczenia i opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

W zakresie oddziaływań terapeutycznych oferujemy:

1. Zajęcia rewalidacji indywidualnej

Przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Skupiają się na stymulacji rozwoju dziecka, doskonaleniu i rozwijaniu jego indywidualnych możliwości edukacyjnych.

Prowadzone przez specjalistów z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz pedagogiki terapeutycznej.

Posiadamy salę terapii wielokierunkowej z aparaturą do Biofeedbacku, pomocami pozwalającymi pracować metodą M. Montessori, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz wieloma specjalistycznymi programami komputerowymi przeznaczonymi do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Prowadzone przez specjalistów z zakresu terapii pedagogicznej.

Przeznaczone dla uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Praca na zajęciach oparta jest na programie ,, Ortograffiti”, programach komputerowych przeznaczonych do wszechstronnego wspomagania rozwoju dziecka, grach i pomocach dydaktycznych wykorzystywanych w terapii dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

3. Zajęcia logopedyczne

Prowadzone przez specjalistę z zakresu logopedii. Przeznaczone dla uczniów z wadami wymowy, zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych i umiejętności językowych.

4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Prowadzone przez specjalistę z zakresu socjoterapii. Przeznaczone dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu relacji społecznych, przestrzeganiu norm i zasad, problemami emocjonalnymi, komunikacyjnymi.